cement bentonietwanden

Cement-bentoniet wanden

Een cement-bentoniet wand ontstaat door een sleuf grond volledig te ontgraven en vervolgens de volledige sleuf te vullen met een cement-bentoniet slurry. De uitvoering van deze wanden gebeurt met een kettinggraver waarop een cement-bentoniet module is gemonteerd. Via deze module kan de cement-bentoniet slurry vanuit ons mengstation in de ontgraven sleuf worden gepompt.

In tegenstelling tot bij soilmix-wanden zal de in de sleuf aanwezige grond dus geen deel uit gaan maken van de wand. De uit de sleuf gegraven grond zal naast de sleuf op het maaiveld terecht komen en separaat worden afgevoerd of elders in het terrein worden gebruikt. Aangezien de wand volledig uit cement-bentoniet slurry bestaat, kunnen er voor de waterdoorlatendheid en de druksterkte zeer gunstige waarden worden behaald.

Cement-bentoniet wanden kunnen worden toegepast wanneer grondwaterstromingen geremd, geïsoleerd of anderszins beheerst dienen te worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het geval van grondwaterverontreinigingen. Maar ook het beperken van het onttrekkingsdebiet, het voorkomen van zetting in de omgeving van een bemaling of het verdiept aanleggen van infrastructuur kunnen redenen zijn om cement-bentoniet wanden toe te passen.

De cement-bentoniet wanden van ADUCO kunnen worden aangebracht tot acht meter beneden de rupsen van de machine. De standaard breedte van deze wanden is 0,30 meter, maar desgewenst kunnen ze breder worden uitgevoerd.