Technieken diepdrainage

Diepdrainage

Diepdrainage en horizontale drainbemaling worden ingezet als tijdens een bouwproject de grondwaterstand tijdelijk of definitief verlaagd moet worden. Alhoewel in beide gevallen met een kettinggraver drains worden aangebracht, moet er onderscheid worden gemaakt tussen diepdrainage en horizontale bemaling.

In het geval van horizontale bemaling wordt een niet geperforeerde (blinde) drain aan de oorspronkelijke drain gekoppeld. Deze blinde drain wordt tot op het maaiveld omhoog gebracht en gekoppeld aan een bovengrondse pomp. Door het zuigen van deze pomp wordt een vacuüm in de drainleiding gecreëerd. Dit type bemaling wordt daarom ook wel vacuümbemaling genoemd. Het grondwater zal door het ontstane vacuüm geforceerd naar de drain toestromen en daarom doorgaans voor een snelle ontwatering van een terrein zorgen.

We spreken van drainage als een stelsel van drainleidingen gravitair (dus onder invloed van de zwaartekracht) afstroomt naar bijvoorbeeld open water, een verzamelleiding of een pompput. Bij dit type ontwatering duurt het wat langer voordat de stationaire toestand is bereikt, maar hier staat tegenover dat er fors kan worden bespaard op pompkosten. Eventueel kan er een combinatie van de twee bovenstaande technieken worden uitgevoerd.

Een groot voordeel van diepdrainage en horizontale bemaling ten opzichte van verticale filterbemaling is dat de hinder op het maaiveld minimaal is. Verder kan er met horizontale drains veel gerichter water kunnen worden onttrokken dan met een verticale filterbemaling. Hierdoor zal het totale onttrekkingsdebiet dan ook veel lager uitvallen.

Met onze kettinggravers kunnen we tot maximaal acht meter onder het maaiveld drains aanbrengen. Wanneer de bodem ter plaatse slecht doorlatend is, kan de sleuf met drainagezand of grind worden aangevuld.